“El mar de l’Est” de Fàbregas, en Castellà

“El mar de l’Est” de Fàbregas, en Castellà

  15 abril 2019 2.00 h

La quarta novel·la de l’escrip­tor sal­tenc Robert Fàbre­gas (1978), El mar de l’est Rupes Nigra Edi­ci­ons ), té, a par­tir, d’ara una versió traduïda al cas­tellà, publi­cada per l’edi­to­rial Caram­buco . El mar del este ha estat traduïda per Anna Car­re­ras.

A través de la novel·la, Fàbre­gas con­vida el lec­tor a nave­gar entre la nar­ració històrica –amb Cas­par David Fri­e­drich i, després, Carl von Lorck com a pro­ta­go­nis­tes– i la novel·la iniciàtica, posant l’èmfasi en “la neces­si­tat de for­jar-nos el propi destí i gua­nyar-nos el nos­tre futur”.El mar del este par­teix de l’obsessió per l’obra de Cas­par David Fri­e­drich Vai­xell de pesca entre dues roques al mar Bàltic (1830-1835), qua­dre des­co­bert als llin­dars de la Segona Guerra Mun­dial per Carl von Lorck al Palau de Base­dow jun­ta­ment amb altres pin­tu­res de Fri­e­drich, que uneix dues per­so­nes a pri­oriantagòniques: el senyor Sha­pir, antic con­ser­va­dor de museu, i Isaac, un jove sense refe­rents que sobre­viu en un món sòrdid i obs­cur. Fruit de la casu­a­li­tat i de la intuïció de la dona del con­ser­va­dor, els dos empre­nen una aven­tura extra­or­dinària que explora els sen­ti­ments i les emo­ci­ons que nei­xen de l’obra del pin­tor ale­many.
Tags: